Algemene informatie

Op de tweede verdieping van het Cultuurhuis bevindt zich het Kunstencentrum van De Klinker, met een schitterende balletzaal en 12 lokalen. Alle ruimten zijn voorzien van geluidwerende isolatie. Een aantal lokalen is met dubbele wanden en deuren uitgevoerd als een ‘doos in een doos’. Gitaristen, ensembles en zelfs slagwerkgroepen kunnen gelijktijdig muziek maken, zonder overlast te veroorzaken voor elkaar, de bibliotheek of de foyer van het theater!

Het Kunstencentrum is het domein van voorheen de Muziekschool Oost Groningen, die er haar muzieklessen verzorgt. Gekwalificeerde vakdocenten geven er les op allerlei instrumenten, zowel volgens de klassieke lesmethoden als met behulp van de moderne media. Je kunt er terecht voor de opleiding Harmonie/fanfare (HAFA). Er zijn groepslessen, koren, ensembles en danscursussen in allerlei stijlen, van ‘spitzen’ tot show- en tapdance, van peuterballet tot volwassenen jazzdance.

In het poplokaal kunnen bandjes oefenen, eventueel onder begeleiding van een bandcoach, voor leerlingen vanaf 7 jr. is er ‘Muziek Ontdekken’ en ‘Reizen door Blokfluitland’.
Meer weten over een bepaald instrument en/of de docent? Bekijk hun persoonlijke videofilmpjes! Alle informatie over het Kunstencentrum vind je op deze pagina. 

Kijk hier welke cursussen we aanbieden

Algemene voorwaarden

De directeur/bestuurder van de Stichting Cultuurhuis De Klinker heeft voor het gebruik van de diensten van het kunstencentrum van Cultuurhuis De Klinker de hiernavolgende algemene voorwaarden vastgesteld: 
 
BEGRIPSBEPALING

Artikel 1 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. De Klinker; het kunstencentrum (muziek, dans & theater) van de Stichting Cultuurhuis De Klinker, opgericht bij notariële akte d.d. 27 augustus 2013; 
2. De directie; de door de Raad van toezicht aangestelde directeur/bestuurder van de Stichting Cultuurhuis  De Klinker;  
3. Het management: degene(n) die het kunstencentrum in en buiten rechte namens de directeur/bestuurder vertegenwoordigt (vertegenwoordigen); 
4. Werkgebied van het kunstencentrum; die gemeenten waarmee de Stichting Cultuurhuis De Klinker een subsidierelatie heeft en de regio rondom de gemeente Oldambt voor niet subsidie gebonden activiteiten.  
 
INSCHRIJVING

Artikel 2 
1. Inschrijving als leerling van De Klinker gebeurt door de leerling indien deze de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en voor de betaling van de lesgelden de betalingsplichtige is. 
2. Indien iemand nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en/of niet zelf als betalingsplichtige kan worden aangemerkt wordt de inschrijving verricht door: 
* één van de ouders, de verzorger of degene die de voogdij over de leerling heeft; 
* degene die voor de leerling aanspraak heeft op kinderbijslag; 
* degene die anderszins als betalingsplichtige kan worden aangemerkt, hieronder begrepen besturen van  muziekverenigingen waarvan de leerling lid is. 
3. Inschrijving kan plaatsvinden door 
* Leerlingen wonend in de gemeente Oldambt 
* Leerlingen wonend in het werkgebied waarvoor de in art. 4.3 genoemde bepalingen omtrent het lesgeld van toepassing zijn.  
4. Peildatum voor de leeftijdsbepaling is steeds de eerste dag van het cursusjaar ingaande op 1 augustus. 
5. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd of, indien de inschrijving geldt voor een korte cursus, voor de duur van die cursus. 
 
Artikel 3 
1. Inschrijving als leerling geschiedt op een daartoe bestemd formulier waarop tenminste ingevuld dient te zijn: 
* naam, geboortedatum, het adres en de woonplaats van de leerling; 
* naam, het adres en de woonplaats van de betalingsplichtige, ook als dit de leerling zelf is; 
* de studierichting waarvoor de leerling wordt ingeschreven; 
* de handtekening van de betalingsplichtige en de datum van plaatsing van de handtekening. 
2. Op bovengenoemd formulier dient vermeld te zijn dat de betalingsplichtige door ondertekening akkoord gaat met de algemene voorwaarden, die bij inschrijving zijn verstrekt. 
Het cursusjaar is gelijk aan het lesgeldjaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar erop. 
3. De inschrijving krijgt de status van overeenkomst op het moment dat een door De Klinker aangeboden lesplaats door de leerling wordt geaccepteerd, tenzij er eerst een proefles is afgesproken. Acceptatie is een rechtsfeit op het moment dat de leerling de eerste les heeft gevolgd. 
 
TARIEVEN EN BETALING VAN LESGELDEN  

 Artikel 4 
1. Degene met wie de overeenkomst is aangegaan verplicht zich voor de cursus lesgeld te betalen volgens de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de directie. De directie heeft de bevoegdheid om zo nodig jaarlijks de tarieven te verhogen, dan wel te verlagen. 
2. De tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt, op zijn laatst op 1 mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Reeds ingeschreven leerlingen zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld in het geval van wijziging van de tarieven. 
3. Toeslagen 
* Leerlingen die niet woonachtig zijn in het werkgebied, betalen een toeslag van 50% voor de instrumentale, vocale, niet harfa-lessen (harmonie e/o fanfare). 
* Voor de groepslessen, waaronder Muziek Ontdekken, Blokfluitland, ballet, koor, ensembles en korte cursussen, behoeft door leerlingen buiten het werkgebied geen toeslag te worden betaald. 
* Voor leerlingen die niet woonachtig zijn in het werkgebied, maar als lid zijn ingeschreven bij een muziekvereniging die wel gevestigd is in het werkgebied en aangemerkt als betalingsplichtige, geldt dat zij ingeschreven mogen staan voor de instrumentale harfa-lessen. Voor deze lessen geldt geen toeslag. 
* Voor leerlingen van verenigingen gevestigd buiten het werkgebied geldt bepaling 4.3.a. 
* Voor leerlingen woonachtig in het werkgebied maar ingeschreven bij een vereniging buiten het werkgebied geldt dat zij als instrumentale, niet-harfa leerling worden ingeschreven. 

Artikel 5 
1. Het lesgeld wordt geheven middels een door De Klinker te verzenden gedagtekende nota waarop het verschuldigde bedrag vermeld staat. 
2. Naar keuze van de betalingsplichtige wordt het lesgeld jaarlijks met 10 maandelijkse nota’s of met één jaarlijkse nota geheven. 
3. De nota’s betreffende de lesgelden kunnen op de volgende wijze worden voldaan: 
 a) door automatische incasso  
 b) door overschrijving met een betaaltermijn van een maand. 
4. Het lesgeld voor kortlopende cursussen wordt in één termijn gefactureerd 
5. Bij niet tijdige betaling zal na afloop van de betalingstermijn een herinnering worden gestuurd. 
6. Indien na het verzenden van de herinnering betaling van het verschuldigde lesgeld uitblijft worden buitenrechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. Blijft dan de betaling nog uit dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke invordering. Bij incasso in en buiten rechte zullen de kosten op de betalingsplichtige worden verhaald. 
7. Bij betalingsachterstand kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Voordat het management daartoe opdracht aan de docent geeft zal de leerling schriftelijk over de maatregel van ontzegging worden geïnformeerd. Zodra het verschuldigde bedrag is voldaan binnen de door De Klinker gestelde termijn, kan de leerling weer aan de muzieklessen deelnemen. 
8. De Klinker verleent geen korting aan hen voor wie het betalen van het lesgeld een probleem is. Hiervoor dient de betalingsplichtige zich te wenden tot het minimafonds in de gemeente waar hij of zij woont. 
9. Een verzoek om af te mogen wijken van de geldende betalingsregeling dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het management te worden ingediend. 

Artikel 6 
1. Indien een leerling in de loop van het cursusjaar wordt toegelaten is lesgeld verschuldigd over het werkelijk gevolgde of te volgen aantal lessen in dat cursusjaar. 
2. Indien de overeenkomst in de loop van het cursusjaar wordt beëindigd op grond van de bepalingen in artikel 8, lid 2 wordt het lesgeld berekend over het werkelijk gevolgde aantal lessen. 
3. Indien door ziekte van een docent in een cursusjaar, anders dan is aangegeven in het vakantie- en vrije dagenrooster van de school, meer dan vier lessen per leerling komen te vervallen wordt de cursist met ingang van de vijfde uitgevallen les restitutie van lesgeld verleend. 
4. Overige restitutie wordt alleen verleend bij verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte van de cursist.  
5. De in artikel 6.4 genoemde bepaling is niet van toepassing op de korte cursussen. 
 
TOEWIJZING LESPLAATS  

Artikel 7 
1. Voor de klassikaal gegeven lessen, te weten muziek ontdekken, blokfluitland, diverse cursussen, ensemblespel en dans geldt dat de leerling geplaatst wordt in lesgroepen met een door het management te bepalen minimum deelnemersaantal. 
2. Plaatsing gebeurt in eerste instantie in volgorde van inschrijving. Bij instrumentale/vocale lessoorten wordt de toewijzing van de lessoort (groepsles of individuele les) uiteindelijk door het management bepaald. De verdere procedure voor de volgorde van plaatsing voor instrumentaal en vocaal onderricht is opvraagbaar bij de administratie. 
 
BEEINDIGING OVEREENKOMST  

Artikel 8 
1. Het schriftelijk verzoek tot uitschrijving (beëindiging van de overeenkomst) dient uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan de datum van beëindiging van het schooljaar, zijnde 1 augustus in het bezit te zijn van de administratie van De Klinker. . 
2. Bij tussentijdse uitschrijving wordt in alle gevallen een opzegtermijn van een volle kalendermaand na het eind van de maand waarin opzegging heeft plaatsgevonden in acht genomen. 
   
SLOTBEPALINGEN  

Artikel 9 
1. De Klinker behoudt zich het recht voor om in gevallen van wanprestatie, dan wel wangedrag de leerling met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen te ontzeggen. De leerling, of diens ouders, zullen hiervan schriftelijk door het management op de hoogte worden gebracht. 
2. De Klinker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens hun verblijf in De Klinker. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van De Klinker wordt vastgesteld. 
3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het management en/of de directeur/bestuurder.  

Artikel 10 
Aldus vastgesteld en in werking getreden op van 1 januari 2020 
 
Winschoten, 1 januari 2020 
 
Gewijzigd op 5 oktober 2021 
 
R.H. Bangma 
directeur / bestuurder 
 

Cultuurloket Oldambt

Meer informatie over Cultuurloket Oldambt vind je hier. 

Financiële tegemoetkoming

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar uit gezinnen waar niet voldoende geld is om de contributie voor de muziek/dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan er een beroep gedaan worden op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De bijdrage van het Jeugdfonds is maximaal € 450,- per kind, per jaar voor lessen en eventueel benodigde attributen/kleding. Op de website is alle informatie te vinden als "hoe en door wie dit aangevraagd kan worden".

Voor de aanvraag van financiële tegemoetkoming is er een intermediair nodig. Voor inwoners van de gemeente Oldambt/Westerwolde is dat Stichting Leergeld of bij SAM&.

Huurinstrumenten

Wanneer je met muziekles wilt starten, maar zelf niet over een instrument beschikt, kunnen we in sommige gevallen een instrument uitlenen. De volgende instrumenten kun je in ieder geval bij ons huren: dwarsfluit, saxofoon, klarinet, cello, en hobo. Vragen? Neem gerust contact op via kunstencentrum@indeklinker.nl 

Proefles

Wil je zeker weten of de cursus van jouw keuze iets voor je is? Vraag dan een gratis proefles aan waarin je kennismaakt met de docent en de lesmethode. Stuur daarvoor een mail naar kunstencentrum@indeklinker.nl o.v.v. proefles  [de les die je wilt volgen] en je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer. Dan nemen we z.s.m. contact met je op. 

Tarieven 

Een overzicht van alle tarieven vind je hier.

Vakanties en vrije dagen

Het Kunstencentrum houdt de schoolvakanties aan en is dan gesloten.
Voor seizoen 2021/2022 zijn de volgende vakanties en vrije dagen vastgesteld: 

 • Start is op maandag 23 augustus 2021
 • Herfstvakantie zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober 2021
 • Kerstvakantie zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 19 t/m zondag 27 feb 2022
 • Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022
 • Pasen: zondag 17 en maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022 (valt dus in de meivakantie)
 • Meivakantie: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
 • Hemelvaartweekend: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
 • Pinksteren: zondag 5 en maandag 6 juni 2022 
 • Zomervakantie: zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2022

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter uw toestemming nodig. Door op ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld voor het afspelen van media van derde partijen. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen