De directeur/bestuurder van de Stichting Cultuurhuis De Klinker heeft voor de diensten van het kunstencentrum van De Klinker de hiernavolgende algemene voorwaarden vastgesteld:

Begripsbepaling

ARTIKEL 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De Klinker; het kunstencentrum (muziek, dans & theater) van de Stichting Cultuurhuis De Klinker, opgericht bij notariële akte d.d. 27 augustus 2013;
2. De directie; de door de Raad van toezicht aangestelde directeur/bestuurder van de Stichting Cultuurhuis De Klinker;
3. Het management: degene(n) die het kunstencentrum in en buiten rechte namens de directeur/bestuurder vertegenwoordigt (vertegenwoordigen);
4. Werkgebied van het kunstencentrum; die gemeenten waarmee de Stichting Cultuurhuis De Klinker een subsidierelatie heeft en de regio rondom de gemeente Oldambt voor niet subsidie gebonden activiteiten.


De inschrijving
ARTIKEL 2
1. Inschrijving als leerling van De Klinker gebeurt door de leerling indien deze de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt en voor de betaling van de lesgelden de betalingsplichtige is.
2. Indien iemand nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt en/of niet zelf als betalingsplichtige kan worden aangemerkt wordt de inschrijving verricht door:
a. één der ouders, de verzorger of degene die de voogdij over de leerling heeft;
b. degene die voor de leerling aanspraak heeft op kinderbijslag;
c. degene die anderszins als betalingsplichtige kan worden aangemerkt, hieronder begrepen besturen van muziekverenigingen waarvan de leerling lid is.
3. Peildatum voor de leeftijdsbepaling is steeds de eerste dag van het cursusjaar ingaande op 1 september.
4. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd of, indien de inschrijving geldt voor een korte cursus, voor de duur van die cursus.


ARTIKEL 3
1. De inschrijving als leerling geschiedt bij voorkeur online via de website van De Klinker (www.indeklinker.nl/cursussen). Bij de lessen of cursus kan men daartoe het daarvoor bestemde vakje, inschrijven, aanklikken. Na het invullen van de gevraagde gegevens klikken op verzenden.
2. Of de inschrijving als leerling geschiedt op een daartoe bestemd formulier verkrijgbaar bij de administratie of balie van De Klinker waarop tenminste ingevuld dient te zijn:
a. de naam, de geboortedatum, het adres en de woonplaats van de leerling;
b. de naam, het adres en de woonplaats van de betalingsplichtige, ook als dit de leerling zelf is;
c. de studierichting waarvoor de leerling wordt ingeschreven;
d. de handtekening van de betalingsplichtige en de datum van plaatsing van de handtekening.
3. Op bovengenoemd formulier dient vermeld te zijn dat de betalingsplichtige door ondertekening akkoord gaat met de algemene voorwaarden, die bij inschrijving zijn verstrekt.
Het cursusjaar is gelijk aan het lesgeldjaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar erop.
4. De inschrijving krijgt de status van overeenkomst op het moment dat een door De Klinker aangeboden lesplaats door de leerling wordt geaccepteerd. Acceptatie is een rechtsfeit op het moment dat de leerling de eerste les heeft gevolgd


Tarieven en betaling van lesgelden

ARTIKEL 4
1. Degene met wie de overeenkomst is aangegaan verplicht zich voor de cursus lesgeld te betalen volgens de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de directie. De directie heeft de bevoegdheid om zo nodig jaarlijks de tarieven te verhogen, dan wel te verlagen.
2. De tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt, op zijn laatst op 1 juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Reeds ingeschreven leerlingen zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld in het geval van wijziging van de tarieven.
3. Toeslagen
a. Leerlingen die niet woonachtig zijn in het werkgebied, betalen een toeslag van 50% voor de instrumentale, niet harfa-lessen (harmonie e/o fanfare).
b. Voor de klassikale lessen AMV, ballet, koor, ensembles en korte cursussen behoeft door leerlingen buiten het werkgebied geen toeslag te worden betaald.
c. Voor leerlingen die niet woonachtig zijn in het werkgebied, maar als lid zijn ingeschreven bij een muziekvereniging, gevestigd in het werkgebied en aangemerkt als betalingsplichtige, geldt dat zij ingeschreven mogen staan voor de instrumentale harfa-lessen. Voor deze lessen geldt geen toeslag.
d. Voor leerlingen woonachtig in het werkgebied maar ingeschreven bij een vereniging buiten het werkgebied geldt dat zij als instrumentale, niet-harfa leerling worden ingeschreven.


ARTIKEL 5
1. Het lesgeld wordt geheven middels een door De Klinker te verzenden gedagtekende nota waarop het verschuldigde bedrag vermeld staat.
2. De nota’s betreffende de lesgelden kunnen op de volgende wijze worden voldaan:
a. via automatische incasso in 10 termijnen;
b. via een overschrijving in 2 termijnen:
- de eerste termijn vervalt 30 dagen na factuurdatum,
- de tweede termijn vervalt 60 dagen na factuurdatum;
c. via een overschrijving in één termijn;
d. via contante betaling in één termijn.
3. Het lesgeld voor kortlopende cursussen dient in eenmaal voldaan te worden.
4. Bij niet tijdige betaling zal afloop van de betalingstermijn een herinnering worden gestuurd.
5. Indien na het verzenden van de herinnering betaling van het verschuldigde lesgeld uitblijft worden buitengerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. Blijft dan de betaling nog uit dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke invordering. Bij incasso in en buiten rechte zullen de kosten op de betalingsplichtige worden verhaald.
6. Bij betalingsachterstand kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Voordat het management daartoe opdracht aan de docent geeft zal de leerling schriftelijk over de maatregel van ontzegging worden geïnformeerd. Zodra het verschuldigde bedrag is voldaan binnen de door De Klinker gestelde termijn, kan de leerling weer aan de muzieklessen deelnemen.
7. De Klinker verleent geen korting aan hen voor wie het betalen van het lesgeld een probleem is. Hiervoor dient de betalingsplichtige zich te wenden tot het minimafonds in de gemeente waar hij of zij woont.
8. Een verzoek om af te mogen wijken van de geldende betalingsregeling dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het management te worden ingediend.


ARTIKEL 6
1. Indien een leerling in de loop van het cursusjaar wordt toegelaten is lesgeld verschuldigd over het werkelijk gevolgde of te volgen aantal lessen in dat cursusjaar.
2. Indien de overeenkomst in de loop van het cursusjaar wordt beëindigd op grond van de bepalingen in artikel 8, lid 2 wordt het lesgeld berekend over het werkelijk gevolgde aantal lessen.
3. Indien door ziekte en andere afwezigheid van een docent in een cursusjaar, anders dan is aangegeven in het vakantie- en vrije dagenrooster van de school, meer dan vier lessen per leerling komen te vervallen wordt de cursist met ingang van de vijfde uitgevallen les teruggaaf van lesgeld verleend.
4. Overige restitutie wordt alleen verleend bij verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte.
5. De in het vorige lid genoemde teruggaaf vindt plaats na afloop van het cursusjaar.
6. De in artikel 6.4 en 6.5 genoemde bepalingen zijn niet van toepassing op de korte cursussen.


Toewijzing van de lesplaats

ARTIKEL 7
1. Voor de klassikaal gegeven lessen, te weten AMV, diverse cursussen, ensemblespel en dans geldt dat de leerling geplaatst wordt in lesgroepen met een door het management te bepalen minimum deelnemersaantal.
2. Plaatsing gebeurt in eerste instantie in volgorde van inschrijving. Bij instrumentale/vocale lessoorten wordt de toewijzing van de lessoort (groepsles of individuele les) uiteindelijk door het management bepaald. De verdere procedure voor de volgorde van plaatsing voor instrumentaal en vocaal onderricht is opvraagbaar bij de administratie.


Beëindiging van de overeenkomst

ARTIKEL 8
Het verzoek tot uitschrijving (beëindiging van de overeenkomst) dient schriftelijk en met opgave van reden bij het Kunstencentrum te worden ingediend. Het abonnement wordt na 1 maand ontbonden.

Slotbepalingen

ARTIKEL 9
1. De Klinker behoudt zich het recht voor om in gevallen van wanprestatie, dan wel wangedrag de leerling met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen te ontzeggen. De leerling, of diens ouders, zullen hiervan schriftelijk door het management op de hoogte worden gebracht.
2. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens hun verblijf in De Klinker. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van De Klinker wordt vastgesteld.
3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het management en/of de directeur/bestuurder.


ARTIKEL 10
Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 mei 2020.

Winschoten, 30 april 2020
L.J.C.E. Hegge
Directeur/bestuurder

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter uw toestemming nodig. Door op ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld voor het afspelen van media van derde partijen. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen