We zijn blij dat we weer open mogen en voorstellingen en films kunnen vertonen. Uiteraard zijn uw veiligheid en gezondheid onze prioriteit. Hier leest u welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat uw gezondheid wordt gewaarborgd. 

Theater de Klinker is klaar om u te verwelkomen. Wij hebben de noodzakelijke COVID-19 maatregelen getroffen om voorstellingen, concerten en andere evenementen in ons theater weer veilig en vertrouwd te laten plaatsvinden. Natuurlijk zorgen we voor een gastvrije ontvangst. En we streven naar een optimale theaterbeleving.

In dit protocol zijn de algemene regels en richtlijnen opgenomen voor een comfortabel en veilig theaterbezoek. Voor ons en alle bezoekers, artiesten en andere aanwezigen bij een event. In ons lichte en ruime pand is op anderhalve meter heel veel mogelijk. Met onze kenmerkende flexibiliteit, creativiteit en gastvrijheid hebben we onze aanpassingen doorgevoerd. U ervaart de kracht van aandacht, ook in tijden van fysiek afstand houden tot elkaar.

We gebruiken diensten als Youtube en Vimeo voor video's en andere media. Om deze te kunnen zien, moet u toestemming geven tot het plaatsen van cookies. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld voor het afspelen van media van derde partijen. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen

Gedeelde verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol naleeft en actief aan de slag gaat met handhaving, is dat mogelijk. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk. 

Uitgangspunten protocol
De algemene richtlijnen van het RIVM gelden voor alle bezoekers, partners, leveranciers en artiesten. Deze richtlijnen ten aanzien van COVID-19 zijn gebaseerd op de adviezen en kaders van de Nederlandse overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de vertaling daarvan in de Noodverordening van de Veiligheidsregio. Dit protocol is gebaseerd op de algemene protocollen van toonaangevende brancheorganisaties:

 • VSCD, Vereniging voor Schouwburg en Concertgebouw Directies
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Nederlandse evenementenorganisatie Event Platform (gekoppeld aan CLC-Vecta)

Speciale COVID-19 teams
Om de organisatie van veilige en verantwoorde voorstellingen, concerten en evenementen te waarborgen is wekelijks tijdens een operationeel overleg aandacht voor COVID-19 aspecten. Het team bestaat uit medewerkers Marketing, Horeca, Techniek, Kaartverkoop en het Hoofd facilitair en draagt zorg voor een integrale COVID-19 aanpak van risicoanalyse, veiligheid en hygiëne tot inkoop en communicatie.

Voor elk evenement of voorstelling is op de dag zelf de floormanager eerste aanspreekpunt die ter plaatse met het team van beheer, horeca en onze gastheren/ -vrouwen op de werkvloer toezicht houdt op de naleving van de richtlijnen in dit protocol. De floormanager is betrokken bij het evenement of de voorstelling en staat in direct contact met medewerkers en bezoekers. Hij/zij is verantwoordelijk voor het:

 • Implementeren van de richtlijnen in dit protocol
 • Coördineren en toezicht houden op de naleving van dit protocol
 • Aanspreken van personen die de richtlijnen in dit protocol niet naleven
 • Nemen van maatregelen indien nodig om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen
 • Beantwoorden van vragen van medewerkers en bezoekers

Sociale afstand & toegang
Wij volgen de nationale richtlijn van 1,5 meter sociale afstand. Voor alle voorstellingen, concerten en soortgelijke activiteiten geldt:

 • Volwassenen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen tenzij uit hetzelfde huishouden
 • Kinderen en jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling tot elkaar geen afstand te houden, maar wel tot volwassenen uit andere dan hun eigen huishouden
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot andere personen
 • De algemene richtlijnen worden in alle foyerruimtes van ons gebouw prominent weergegeven
 • Het is alleen mogelijk een voorstelling of concert te bezoeken indien de bezoeker in het bezit is van een geldig toegangsbewijs en dit kan tonen. Tickets kunnen niet aan de deur gekocht worden
 • Voorafgaand aan de toegang, in het geval van voorstellingen en concerten met meer dan 100 bezoekers, wordt de gezondheid van de bezoekers geverifieerd. Bezoekers zijn verplicht hieraan mee te werken
 • Bij bepaalde voorstellingen en concerten krijgt de bezoeker per mail vooraf een tijdsblok voor toegang toegewezen. In dat tijdsblok krijgt de bezoeker toegang. Op deze manier kunnen wij lange wachtrijen voorkomen en een veilige toegang realiseren
 • Meerdere in- en uitgangen kunnen worden gebruikt om kruisverkeer te minimaliseren
 • Eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld om de anderhalve meter afstand te waarborgen
 • Door ons hele gebouw worden looproutes gemarkeerd
 • Alle ruimtes en onze theaterzalen hebben een maximale capaciteit rekening houdend met de veilige afstand van 1,5 meter
 • De toegang tot de theaterzalen wordt begeleid door gastheren en -vrouwen
 • Indien er twee voorstellingen op een middag of avond zijn in dezelfde zaal van dezelfde artiest(en) dan wordt voldoende tijd ingeruimd tussen de voorstellingen om kruisverkeer te voorkomen
 • Bezoekers die tijdens (of voorafgaand/na afloop van) een voorstelling milde klachten ontwikkelen of zich ziek beginnen te voelen, verlaten de zaal c.q. het gebouw. De bezoeker maakt melding bij een medewerker en maakt zich kenbaar door het achterlaten van personalia en contactgegevens. Cultuurhuis de Klinker neemt aansluitend aanvullende en passende maatregelen en acties. Indien van toepassing worden andere bezoekers geïnformeerd door de GGD.

 Hygiëne & schoonmaak
We treffen de volgende maatregelen ten aanzien van hygiëne en schoonmaak:

 • De algemene richtlijnen, waaronder een goede hygiëne, worden in alle foyerruimtes van ons gebouw prominent weergegeven
 • We faciliteren een goede hygiëne door het ter beschikking stellen van preventieve middelen als handdesinfectiemiddel, zeep, papieren doekjes, et cetera
 • Alle gebruikte ruimten, alsmede de toiletruimten, worden vooraf en na afloop schoongemaakt. Er is extra aandacht voor zogenoemde ‘high touch points’, zoals deurklinken, trapleuningen, etc. Indien noodzakelijk wordt ook tussentijds schoongemaakt
 • Het aantal gebruikers per toiletruimte wordt zodanig beperkt dat een veilige afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. De toegangsdeur tot de toiletruimte staat standaard open, zodat zicht is op het aantal aanwezige personen. De richtlijnen voor het veilig gebruik van toiletruimtes worden bij de entree tot de toiletruimte weergegeven.

Lucht – en klimaatbehandeling
Cultuurhuis de Klinker heeft een zogenaamd 100% ventilatie systeem. Dit betekent dat de verse lucht van buiten wordt gehaald, vervolgens wordt verwarmd of gekoeld (afhankelijk van het seizoen) en dan de zaal in wordt geblazen. In de grote zaal en de kleine Rabozaal gebeurt dit inblazen via het plafond. In alle zalen en binnenruimten wordt de oude lucht afgezogen en naar buiten geblazen. De lucht binnen wordt dus niet hergebruikt (circulatie).

De regeltechniek van de systemen is van recente datum. Het betekent dat we luchttoevoer en -afvoer, vochtgraad, warmte en koude snel kunnen aanpassen bij gewijzigde omstandigheden of voorschriften.

In onze overige ruimten, zoals café en foyer, maar ook in onze kantoren en backstage zijn de installaties zodanig ingesteld of aangepast dat deze voldoen aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd in het kader van COVID-19. Mochten er nieuwe inzichten zijn en dus nieuwe regels en voorschriften, dan zullen systemen daarop aangepast en ingesteld worden.

Veilige bereiding & uitgifte catering en dranken 
Voor de veilige bereiding en uitgifte van catering en dranken gelden de volgende richtlijnen:De catering voorzieningen worden in goed toegankelijke ruimtes geplaatst waarin een veilige afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden. Het verstrekken van dranken wordt beperkt tot de drie daarvoor aangewezen horeca-punten (theatercafe’s en losse barren). Dranken zijn daar tegen (bij voorkeur pin) betaling verkrijgbaar. Via duidelijke signing wordt de anderhalvemeter afstand aangegeven. Dranken mogen alleen zittend aan een tafel worden genuttigd of meegenomen worden in de (theater)zaal en daar worden genuttigd. Koffie, thee en overige dranken voorafgaand of na afloop van de voorstelling zijn niet inbegrepen bij de ticketprijs, tenzij expliciet aangegeven. Het is niet toegestaan zelf dranken of etenswaren mee te nemen c.q. te nuttigen

Bij binnenkomst
Bezoekers worden er voortdurend op geattendeerd om een veilige afstand van 1,5 meter te houden, ook buiten ons gebouw op weg naar de entree. Bezoekers hebben voorafgaand aan hun bezoek een mail ontvangen met praktische informatie. Iedere individuele bezoeker is bij meer dan 100 bezoekers gehouden de gezondheidsvragen te beantwoorden voor men naar binnen gaat. Bezoekers die zich ziek voelen of (milde) klachten hebben van griep of verkoudheid, wordt de toegang ontzegd. Indien dit niet het geval is, dan worden ze binnen verwelkomd. Bij de entree leiden gastheren- of vrouwen de bezoekersstroom in goede banen. Bezoekers worden vervolgens verzocht hun digitale of geprinte ticket(s) te tonen bij de scan. De entree en eventuele wachtrijen zijn zodanig ingericht en duidelijk gemarkeerd dat te allen tijde een veilige afstand van 1,5 meter gewaarborgd is.

Na binnenkomst
In alle vrij toegankelijke ruimtes (foyers) zijn gangpaden en/of looprichtingen duidelijk aangegeven en gemarkeerd. Algemene richtlijnen zijn prominent weergegeven in alle foyerruimtes van het gebouw. Handdesinfectie staat bij de entree om een goede hygiëne te garanderen. De garderobe is gesloten. Jassen worden door de bezoekers in de regel meegenomen in de zaal en op een van de lege stoelen voor of achter de bezoekersstoel neergelegd.

Toiletbezoek, roken en dergelijke
Indien een bezoeker eenmaal in de zaal is, kan deze de zaal niet meer verlaten tot het moment dat de voorstelling afgelopen is. Toiletbezoek kan dus alleen voordat de zaal is betreden of eventueel na afloop van de voorstelling. Ditzelfde geldt voor roken (alleen toegestaan buiten). En ook kunnen drankjes niet meer aangeschaft of verkregen worden nadat de zaal is betreden. Deze richtlijnen zijn noodzakelijk om kruisend verkeer te voorkomen.

In de zalen
De theaterzalen zijn zichtbaar aangepast aan de anderhalve meter situatie. Het betekent dat de capaciteit lager is dan normaal, maar ook dat optimaal comfort en sfeer is gecreëerd. Het betreden en verlaten van de zalen gebeurt bij voorkeur in fasen. Gastheren- of vrouwen zullen ter plaatse het proces in goede banen leiden en ervoor zorgen dat de richtlijnen worden opgevolgd. De entrees tot de zalen zijn ook duidelijk aangeduid en gemarkeerd. Bezoekers volgen de aanwijzingen van medewerkers op. Omdat het pauzedrankje, behalve bij familievoorstellingen, is inbegrepen bij het kaartje mogen bezoekers vooraf het drankje halen en mee de zaal innemen.

Tijdens de voorstelling
Artiesten op het podium en ondersteunend personeel achter de schermen bewaren de sociale afstand van 1,5 meter. Daarop zijn echter uitzonderingen. Zo hoeven de contactberoepen, zoals dansers en acteurs, onderling geen afstand te bewaren. Alle vormen van optredens op de podia zijn toegestaan en worden conform de overheidsrichtlijnen COVID-19 gefaciliteerd en uitgevoerd. Aanvullende regels gelden bijvoorbeeld voor koren en blazers. Bezoekers mogen tijdens een voorstelling of concert niet schreeuwen, fluiten of gezamenlijk meezingen.

Vertrek
Na afloop van de voorstelling verlaten bezoekers gefaseerd de zaal. Dit gebeurt volgens het principe dat de bezoekers die het dichtst bij de uitgangen zitten, als eerste de zaal verlaten. Bezoekers houden afstand en volgen de aanwijzingen van gastheren en -vrouwen. Bezoekers die het pand verlaten, kunnen uitgangen eenvoudig en snel vinden door de heldere logistiek in het pand en de assistentie van aanwezig gastheren en – vrouwen.

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter uw toestemming nodig. Door op ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld voor het afspelen van media van derde partijen. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen